Beleidsplan Bokopano Kids

RSIN (fiscaal Nr. ANBI) 8503.26.266

Inschrijving KvK nr. 52166473

1. Inleiding

Als Basarwa kinderen met 6 jaar worden toegelaten op een basisschool, is de achterstand tussen de verschillende kinderen die instromen al erg groot.

In Botswana is er weliswaar kleuteronderwijs, maar dit wordt alleen verzorgd in privé “ pre-schools” waarvoor altijd een ouderbijdrage betaald moet worden. De Basarwa kinderen gaan niet naar een pre-school. Om de jonge Basarwa kinderen beter voor te bereiden op hun start in het basisonderwijs heeft de Stichting  een playschool voor hen gestart in hun eigen wijk, met een juf uit hun eigen groep.

Het doel van de playschool is om de kleuters beter voor te bereiden op de stap naar de lokale basisschool. Nadat de kinderen 2 jaar het Bokopano kleuterprogramma hebben gevolgd, vinden ze  gemakkelijker aansluiting vinden in het basisonderwijs.

Gestart is ook met een  playschool, voor enkel ‘underprivileged’ en ‘needy’ kinderen. Schoolgaand gedrag wordt beloond met kleren en schoenen voor de kinderen, en inschrijfgeld voor de basisschool als ze zes jaar worden. Dit krijgen ze alleen bij voldoende schoolgaand gedrag, een aanwezigheid van 80% is vereist. Na ieder trimester worden de beloningen officieel uitgereikt tijdens een ouderbijeenkomst. Ouders worden ook inhoudelijk op de hoogte gehouden van het onderwijsaanbod en de vooruitgang van de kinderen. Dit blijkt heel goed te werken en er is erg veel belangstelling voor onze school.

Daarnaast is er een helpklas. Schoolgaande Basarwa kinderen krijgen namelijk te kampen met allerlei moeilijkheden, waardoor achterstand en schooluitval zorgwekkend groot is. De helpklas probeert dergelijke kinderen te ondersteunen in het verloop van hun onderwijs traject. Het doel is hen te helpen bij het blijven volgen van onderwijs. Basisschoolleerlingen zijn na school welkom bij Bokopano Kids, om te werken aan hun opgelopen achterstanden door middel van persoonlijke aandacht.

De lokale Bokopano staf wordt begeleid en ondersteund door vrijwilligers uit Nederland met een pedagogische achtergrond. Elke jaar gaat er hiervoor een team van gemiddeld 2 vrijwilligers naar Botswana. Het project wordt met name begeleid en continue gecoachte door de initiatiefnemers.

2. Doel

De stichting heeft tot doel het verlenen van ondersteuning aan de kansarme jeugd in Zuidelijk Afrika, zulks met name op het gebied van onderwijs, opleiding, vorming, huisvesting, voeding, sport en beweging, medische verzorging en financiën.

Alsmede al hetgene wat hier mee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Deze doelstelling is opgenomen in de statuten onder artikel 2 lid 1. Met deze doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

De stichting heeft geen winst oogmerk zoals blijkt uit artikel 2 lid 3 van de statuten.

Bij liquidatie wordt eventuele batige saldo overgedragen aan een Fonds of Stichting dat in overeenstemming met het doel van de stichting. Deze Stichting of Fonds dient de Nederlandse ANBI status te hebben

3. Beleid

a. De te verrichten werkzaamheden/activiteiten.

De activiteiten/werkzaamheden van de Stichting bestaan uit:

 • Het begeleiden van kinderen uit achterstandswijken om hen beter voor te bereiden op hun start in en aansluiting bij het basisonderwijs.
 • Het ondersteunen van schoolgaande kinderen uit achterstandswijken die te kampen hebben met aller moeilijkheden om aansluiting te vinden en te houden bij de school.
 • Het vermijden van schooluitval.
 • Het verzorgen van sportactiviteiten om de betrokkenheid te stimuleren en een teamgevoel bij de kinderen te creëren.
 • Zorgen voor voeding en ondersteuning van de kinderen vallende onder de doelgroep.
 • Ouders betrekken bij de ontwikkeling van het kind.
 • Het werven, begeleiden en vormen van uit te zenden vrijwilligers.
 • Het toezien op de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding ervan.
 • Het onderhouden van contacten met de lokale overheid en scholen in de regio
 • Het zorgen voor continuïteit van de projecten
 • Het initiëren waar nodig en mogelijk van soortgelijke projecten.

b. Werving en beheer van middelen

Het werven van middelen geschiedt door middelen van:

 • Fundraisingsacties
 • Sponsoracties
 • Samenwerken met serviceclubs
 • Betrekken van NGO organisatie bij de projecten
 • Houden van lezingen voor speciale doelgroepen
 • Het inzetten van voormalige uitgezonden vrijwilligers
 • Benutten van sociale media
 • Het netwerken binnen de familie en vriendenkringen
 • Scholen in Nederland erbij betrekken
 • Verkrijgen van legaten of erfstellingen en  andere geoorloofde wijzen.

c. Vermogen van de Stichting

Het vermogen van de stichting wordt besteed conform de doelstellingen. Ten behoeve van de navolgende vermogensbestanddelen is bepaald dat deze niet (direct) te behoeven worden uitgekeerd:

 •  Vermogen met een bestedingsbeperking opgelegd door de erflater of Schenker
 • Vermogen dat noodzakelijk is voor werkzaamheden van de Stichting, alsmede voorziene werkzaamheden
 • Vermogen dat gereserveerd is voor aanschaf van activa voor de werkzaamheden van de stichting

In algemene zin wordt er geen vermogen aangehouden zonder dat daar een bepaalde bestemming aan is gegeven of redelijker wijs nodig is voor de continuïteit.

Het aanhouden van kasgeld wordt vermeden

Gelden worden gestald bij een Nederlandse algemeen gerenommeerde bank.

Het werkkapitaal kan aangehouden bij een in het betreffende land algemeen bekende bancaire instelling.

Hoewel oppotten dient te worden vermeden, dient bij eventuele reserves het beheer ervan,  te worden belegd met een beperkt risicoprofiel bij een Nederlandse bancaire instelling of vermogensbeheerder.

De Stichting streeft er naar om de beheerkosten niet meer te laten bedragen dan 5% van de jaarlijkse inkomsten. Voor het beheer van het eventuele vermogen wordt er naar gestreefd om dit minder dan 2% te laten zijn, inclusief de bankkosten.

d. Beschikken over het vermogen van de Stichting

Op grond van art. 4 lid  en art. 6 van de statuten en de feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Geen enkele persoon kan beschikken over het vermogen van de Stichting als ware het zijn eigen vermogen.

4. Overigen

a. Beloningsbeleid

Leden van het bestuur ontvangen voor hun beleidswerkzaamheden geen andere vergoeding dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Er wordt geen vacatiegeld toegekend.

Het niet-beleidsbepalend personeel, waaronder vrijwilligers  kan in voorkomende gevallen een marktconforme vergoeding worden toegekend volgens maatstaven die maatschappelijk passend en  verantwoord zijn. Voor vrijwilligers kan de vergoeding niet uitstijgen boven de fiscale normeringen.

 b. De administratieve organisatie

De Stichting voort een administratie waaruit de aard en omvang van de activiteiten blijken.

Opgenomen zijn/worden o.a.:

 • de onkostenvergoedingen aan de beleidsbepalers.
 • de kosten van het beheer van de Stichting
 • de andere uitgaven van de Stichting
 • de aard en omvang van de inkomsten
 • de aard en omvang van het vermogen

De kosten en inkomsten worden per onderdeel in het jaarverslag toegelicht.

Het vermogen en de opbouw ervan wordt eveneens toegelicht in de jaarrekening.

De administratie van de Stichting wordt gevoerd door de heer E. Hoes te Nijmegen.

De jaarrekening wordt opgesteld door de heer R. van Kalkeren.

c. Publicatieplicht

De publicatie van het beleidsplan en de jaarrekening geschiedt via de website: http://www.bokopanokids.com/

De stichting voldoet hiermee aan haar publicatieplicht.

d. Het bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit een oneven aantal.

 1. Hoes, voorzitter
 2. Hoes, Secretaris
 3. van Kalkeren, Penningmeester
 4. van Dijk, lid
 5. van Kempen, lid

Postadres:

Groesbeekseweg 269,
6523 NX Nijmegen
Email: info@bokopanokids.com